SYSTEM SYGNALIZACJI R2

. SYGNALIZACJA REJESTROWA R2

                                    

Sygnały rejestrowe kodu R2 są używane do nadawania informacji wybierczych i innych informacji wymaganych do obsługi połączenia.

Wymiana sygnałów ma miejsce w czasie zestawiania połączenia między sygnałem wzięcia do pracy i zgłoszeniem abonenta B.

Sygnalizacja rejestrowa R2 powinna być wieloczęstotliwościową sygnalizacją współzależną, zgodną z zaleceniami ITU-T (CCITT) Q.400, Q.440 do Q.480, Q.490.

W wersji polskiej wprowadzono kilka dodatkowych sygnałów do zastosowania krajowego. Znaczenie pozostałych sygnałów jest zgodne z zaleceniami ITU-T.

Centrale współpracujące w publicznej sieci krajowej powinny nadawać i odbierać następujące sygnały:

 

a) nadawanie – I-1 do I-10, I-12, I-13, I-15; II-1 do II-6, II-11, II-12; III-1; A-1 doA-8, A-10  tylko centrale ACMM); B-1 do B-8; C-1 do C-10 ( tylko centrale ACMM);

 

b) odbiór       -I-1 do I-10, I-12, I-13, I-15; II-1 do II-12; III-1 ( tylko centrale ACMM); A-1 do A-8, A-10; B-1 do B-8; B-10; C-1 do C-10.

 

3.SYGNAŁY KODU R2 I ICH ZNACZENIE

 

Znaczenie poszczególnych sygnałów kodu R2, zestawionych zgodnie z podziałem na grupy I, II, III, A, B, C, podano w podpunktach 3.1 ÷3.6.

3.1. Sygnały kodu R2 nadawane w przód, grupa I

 

 

Kombinacja kodu  (a)

 

Symbol sygnału    (b)

 

                 Znaczenie sygnału  (c)

 

 

           1

        

           2

           3

           4

           5

           6

           7

           8

           9

          10

          11

          12

          13

 

          14

          15  

 

Cyfra 1

 Cyfra 2

 Cyfra 3

 Cyfra 4

 Cyfra 5

 Cyfra 6

 Cyfra 7

 Cyfra 8

 Cyfra 9

 Cyfra 0

 Rezerwa

 Żądanie odrzucone

 Kierunek do odzewnika urządzenia badaniowego łączy

 międzycentralowych

 Rezerwa

 Koniec wybierania lub identyfikacji

 

     

  ¹Odzewniki urządzeń badaniowych łączy międzycentralowych powinny być z zasady

          osiągane za pomocą sygnału I-13, po którym następuje 2-cyfrowy numer odzewnika

        (ewentualnie zakończony sygnałem I-15).

        W niektórych przypadkach jest wymagane osiąganie tych odzewników przez wybranie

         numeru skróconego (bez sygnału I-13) bądź pełnego numeru abonenckiego.

 

3.2. Sygnały kodu R2 nadawane w przód, grupa II

 

 

 

Kombinacja kodu            (a)

 

 

Symbol sygnału (b)

          

 

                   Znaczenie sygnału (kategoria Ab.A)

                                              (c)

 

          

             1

             2

             3

             4

             5

 

         II-1

         II-2

         II-3

         II-4

         II-5

 

 Abonent zwykły

 Abonent uprzywilejowany

 Urządzenie badaniowe

 Rezerwa

 Telefonistka z prawem interwencji

           6

           7

           8

           9

          10

          11

          12

          13

          14

          15

 

          II-6

          II-7¹

          II-8¹

          II-9¹

          II-10¹            

          II-11

          II-12

          II-13

          II-14

          II-15

 Urządzenie transmisji danych

 Abonent lub telefonistka bez prawa interwencji

 Urządzenie transmisji danych

 Abonent uprzywilejowany

 Telefonistka z prawem interwencji

 Aparat samoinkasujący

 Kategoria nieznana

 Rezerwa

 Rezerwa

 Rezerwa

   ¹  Połączenie przychodzące w ruchu międzynarodowym.

 

 

 

3.3. Sygnały kodu R2 nadawane w przód, grupa III

 

Sygnały z grupy III są wykorzystywane w procedurze odbioru numeru taryfy (dwucyfrowego), nadawanego przez centralę międzynarodową przy realizacji wychodzących połączeń międzynarodowych.

Wymagane jest nadawanie numeru taryfy (dla połączeń międzynarodowych wychodzących), także przez centrale międzymiastowe, jeśli w tych centralach następuje przejście z systemu sygnalizacji rejestrowej R2 na SS7.

Przy odbiorze numeru taryfy powinien być wykorzystywany tylko sygnał III-1. SygnałIII-1 nadawany po raz pierwszy, w odpowiedzi na odebrany sygnał A-10, oznacza potwierdzenie przejścia na odbiór sygnałów grupy C. Sygnał III-1 nadany po raz drugi jest potwierdzeniem odbioru pierwszej cyfry numeru taryfy. Po odbiorze drugiej cyfry numeru taryfy, centrala wyjściowa powinna kontynuować wymianę, nadając kolejne sygnały wybiercze.

 

3.4. Sygnały kodu R2 nadawane wstecz, grupa A

 

 

 Kombinacja                                    kodu (a)

 

Symbol sygnału

          (b)

 

                             Znaczenie sygnału

                                         (c)

 

            1

 

            2

 

            3

 

            4

            5

 

 

          A-1

 

          A-2

 

          A-3¹

 

          A-4¹

          A-5²

 

 Dyspozycja nadania następnej (n+1) cyfry numeru Ab.B

 Dyspozycja nadania poprzedniej (n-1) cyfry numeru Ab.B

 Dyspozycja nadania kategorii AbA i przejścia na odbiór sygnałów grupy B

 Natłok w sieci krajowej

a)   nadany jako pierwszy - dyspozycja nadania kategorii Ab.A,

b)   nadany jako dalszy w serii sygnałów A-5 – dyspozycja nadania kolejnej cyfry numeru Ab.A

 

             6

 

             7

             8

             9

            10

 

 

           A-6¹

 

           A-7

           A-8

           A-9

           A-10

 

 Adres kompletny, zaliczanie; dyspozycja zestawienia

 Toru rozmównego

 Dyspozycja nadania (n-2) cyfry numeru Ab.B

 Dyspozycja nadania (n-3) cyfry numeru Ab.B

 Rezerwa

 Dyspozycja przejścia na wymianę sygnałów grupy III i C

 

      ¹   Sygnał może zostać nadany w postaci impulsu.

      ²   Dyspozycja nadania kategorii Ab.A może wystąpić, w zależności od potrzeby, po                                  

          dowolnej cyfrze wybieranego numeru Ab.B, także po sygnale I-15. Preferowane jest

          pobieranie kategorii Ab.A po pierwszej cyfrze numeru Ab.B.

 

                           

 

 

 

3.5. Sygnały kodu R2 nadawane wstecz, grupa B

 

 

 

 Kombinacja kodu (a)

 

 Symbol sygnału

           (b)

 

                              Znaczenie sygnału

                                           (c)

 

            1

 

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

           10

 

          B-1

 

          B-2

          B-3

          B-4

          B-5

          B-6

          B-7

          B-8

          B-9

          B-10

 

 

 Identyfikacja wywołań złośliwych; Ab.B wolny,     

 połączenie płatne

 Nadać specjalny sygnał tonowy

 Ab.B zajęty

 Natłok po przejściu na grupy sygnałów II i B

 Numer nie obsadzony

 Ab.B wolny, połączenie płatne

 Ab.B wolny, połączenie bezpłatne

 Łącze Ab.B czasowo nieosiągalne

 Rezerwa

 Połączenie zabronione

 

 

3.6. Sygnały kodu R2 nadawane wstecz, grupa C

 

Sygnały grupy C są wykorzystywane w procedurze nadawania numeru taryfy (dwucyfrowego) przez centralę międzynarodową w wychodzących połączeniach międzynarodowych. Sygnałom C-1 do C-10 są przyporządkowane, odpowiednio, cyfry numeru taryfy –1 do 0.

Wymagane jest nadawanie numeru taryfy (dla połączeń międzynarodowych wychodzących) także przez centrale międzymiastowe, jeśli w tych centralach następuje przejście z systemu sygnalizacji rejestrowej R2 na SS7.

 

4. URZĄDZENIA SYGNALIZACJI R2

 

   Mimo, że obecnie wykorzystuje się w kierunku wstecz odbiór tylko 5 częstotliwości,                                       to jednak zaleca się stosowanie urządzeń, umożliwiających odbiór 6 częstotliwości.

 

5. KOMENTARZ DO NIEKTÓRYCH SYGNAŁÓW I PROCEDUR   

    SYGNALIZACYJNYCH

 

1.     Sygnał A-3 oznacza, że centrala przyjściowa zakończyła odbiór numeru Ab.B oraz że informacja o stanie łącza tego abonenta zostanie przekazana sygnałem z grupy B. Sygnał A-3 nadawany w czasie, gdy nie występuje sygnał wybierczy w przód, powinien mieć postać impulsu.

Zwraca się uwagę, że w przypadku centrali pracującej w tandemie, sygnał A-3 może zostać nadany tylko wtedy, gdy odbierze ona z centrali następnej również sygnał A-3 (lub odpowiednią informację w sygnalizacji SS7 o stanie łącza Ab.B.

2.   Sygnał A-4 oznacza, że wystąpił natłok na łączach lub w urządzeniach     komutacyjnych. W                                                                                 

     wyniku odbioru tego sygnału centrala wyjściowa (jako centrala wyjściowa jest  określana    

      pierwsza centrala z sygnalizacją R2 w łańcuchu połączeniowym), powinna spowodować

      rozłączenie w przód zestawionego łańcucha połączeniowego oraz nadać w kierunku

      strony wywołującej (abonent danej centrali lub łącze przyjściowe z centrali              

     współpracującej) tonowy sygnał natłoku.

      Sygnał A-4 nadawany w czasie, gdy nie występuje sygnał wybierczy w przód, powinien mieć postać impulsu .  

2.     Pierwszy odebrany przez centralę wyjściową sygnał A-5 stanowi dyspozycję nadania kategorii Ab.A, a drugi i następne sygnały A-5- dyspozycje nadania kolejnych cyfr  numeru Ab.A  przy czym numerem Ab.A może być: krajowy numer katalogowy abonenta wywołującego, krajowy numer telefonistki, krajowy numer reprezentatywny centrali PABX. Nadawanie numeru abonenta wywołującego powinno się zakończyć sygnałem  I-15.Centrala wyjściowa, w przypadku braku możliwości nadania numeru Ab.A, powinna po odbiorze drugiego sygnału A-5 nadać sygnał I-12.Centrala przyjściowa, po odbiorze sygnału I-12, powinna kontynuować proces zestawiania połączenia.  Centrala przyjściowa nie powinna żądać identyfikacji numeru abonenta wywołującego dla kategorii II-3, II-7 ÷ II-10, II-12.

4.   Odebrany przez centralę wyjściową sygnał A-6 oznacza, że centrala przyjściowa     

      zakończyła odbiór numeru Ab.B i nie będzie nadawała sygnałów z grupy B. Stanowi on również dyspozycję zestawienia toru rozmównego. Sygnał A-6 nadawany w czasie, gdy nie występuje sygnał wybierczy w przód, powinien mieć postać impulsu.

     Zwraca się uwagę, że w przypadku połączenia skierowanego w centrali   przyjściowej do automatu ze specjalnym sygnałem informacyjnym i zapowiedzią słowną, stanowiącą bezpłatną informację dla abonenta wywołującego, centrala ta powinna zakończyć wymianę sygnałem A-6, przy czym dołączenie się automatu informacyjnego nie powinno powodować nadania liniowego sygnału zgłoszenia abonenta B. 

5.     Sygnał A-10 jest stosowany do przekazania z centrali międzynarodowej, bądź

międzymiastowej, dyspozycji przejścia na wymianę sygnałów grup III i C.

 

6.     Sygnał B-1 oznacza, że abonent żądany korzysta z usługi identyfikacji złośliwych

wywołań (dodatkowo oznacza: Ab.B wolny, połączenie płatne). Sygnał B-1 powinien być nadawany w przypadku wywołań z kategorią strony wywołującej II-12 lub też, gdy w wyniku dokonanej próby identyfikacji została odebrana informacja, że pobranie numeru abonenta  A nie jest możliwe (sygnał I-12 w sygnalizacji R2).

Odebrany sygnał B-1 powinien być interpretowany tak jak sygnał B-6, z dodatkową dyspozycją trzymania połączenia do centrali biegowej, do momentu odebrania sygnału wyłączenia abonenta B.

W połączeniach międzymiastowych sygnał B-1 powinien być interpretowany tak jak sygnał B-6.

Dla połączeń przychodzących z kategorią II-3, II-7 do II-10, do abonentów korzystających z usługi identyfikacji złośliwych wywołań, nie powinna mieć miejsca próba pobierania numeru Ab.A i wymiana sygnałów kodu R2 powinna się zakończyć sygnałem B-6.

7.     Sygnał B-2 oznacza, że połączenie się z abonentem żądanym nie jest możliwe w ciągu dłuższego czasu, z przyczyn innych niż określone sygnałami B-3, B-5, B-8, B-10 (np. abonent ma zmieniony numer). Po odbiorze tego sygnału, centrala wyjściowa powinna rozłączyć połączenie w przód i nadać w kierunku strony wywołującej specjalny sygnał informacyjny (bez zapowiedzi słownej).

8.     Sygnał B-3 oznacza, że łącze lub wiązka łączy do abonenta żądanego są zajęte. Po

odbiorze tego sygnału, centrala wyjściowa powinna rozłączyć połączenie w przód i nadać w kierunku strony wywołującej tonowy sygnał zajętości.

W przypadku gdy stroną wywołującą jest telefonistka z kategorią II-5 lub II-10, centrala przyjściowa po nadaniu sygnału B-3 powinna nadać w kierunku strony wywołującej tonowy sygnał zajętości i oczekiwać na sygnał rozłączenia.

9.     Sygnał B-4 oznacza, że wystąpił natłok (na łączach lub w urządzeniach komutacyjnych)po uprzednim przejściu na wymianę sygnałów grupy II i B. W wyniku odbioru tego sygnału centrala wyjściowa powinna reagować analogicznie, jak w przypadku odbioru sygnału A-4.

10. Sygnał B-5 oznacza, że nie istnieje taki numer kierunkowy lub numer abonenta B jest nie obsadzony. Po odbiorze tego sygnału centrala wyjściowa powinna rozłączyć połączenie w przód i nadać w kierunku strony wywołującej specjalny sygnał informacyjny łącznie z zapowiedzią słowną „Nie ma takiego numeru”.

11. Sygnał B-7 oznacza, że połączenie nie powinno być zaliczane na konto abonenta

Wywołującego. Zwraca się uwagę, że w przypadku zakończenia wymiany przez centralę przejściową sygnałem B-7, centrala ta, po zgłoszeniu się abonenta żądanego, powinna przekazać wstecz liniowy sygnał zgłoszenia.

W przypadku połączenia bezpłatnego, gdy centrala wyjściowa odbierze sygnał B-7, a następnie liniowy sygnał zgłoszenia abonenta B, nie powinna dokonywać zmiany biegunowości zasilania na łączu abonenta wywołującego ani przekazywać do współpracującej centrali biegowej (a także do centrali K-66) liniowego sygnału zgłoszenia abonenta B.

12.Sygnał B-8 oznacza, że łącze abonenta żądanego jest nieosiągalne (zablokowane z

terminalu lub w stanie blokady liniowej). Po odbiorze tego sygnału centrala wyjściowa powinna rozłączyć połączenie w przód i nadać w kierunku strony wywołującej specjalny sygnał informacyjny łącznie z zapowiedzią słowną „Abonent czasowo niedostępny”.

13.Sygnał B-10 oznacza, że zestawienie połączenia z abonentem żądanym nie jest    możliwe. Sygnał ten powinien zostać nadany przez centralę przyjściową w następujących wypadkach:

-połączenie jest skierowane do urządzenia transmisji danych, a strona wywołująca ma  kategorię inną niż II-3, II-6, II-8, II-12;

-połączenie jest skierowane do urządzenia badaniowego, a strona wywołująca ma kategorię inną niż II-3, II-12;

-połączenie jest skierowane do abonenta zwykłego, a strona wywołująca ma kategorię inną niż II-1, II-2, II-3, II-5, II-7, II-9÷II-12.

 Ponadto, centrala przyjściowa (centrala ACMM lub strefowa) powinna kończyć wymianę sygnałów kodu R2 sygnałem B-10, przypadku połączeń przychodzących międzynarodowych  lub międzymiastowych, kierowanych do służby AUS nie przeznaczonej do osiągania w danym ruchu.

 Po odbiorze sygnału B-10 centrala wyjściowa powinna rozłączyć połączenie w przód i nadać w kierunku strony wywołującej specjalny sygnał informacyjny, łącznie z zapowiedzią słowną „Połączenie nie może być zrealizowane”.

14.Sygnał II-7 oznacza abonenta lub telefonistkę bez prawa interwencji w połączeniu

     przychodzącym międzynarodowym. Sygnał ten powinien być interpretowany przez

     centralę przyjściową tak jak sygnał II-1, jednak bez możliwości dokonywania  identyfikacji numeru abonenta wywołującego.

15.Sygnał II-8 oznacza urządzenie transmisji danych w połączeniu przychodzącym międzynarodowym. Sygnał ten powinien być interpretowany przez centralę przyjściową tak jak sygnał II-6, jednak bez możliwości dokonywania identyfikacji numeru abonenta wywołującego.

16.Sygnał II-9 oznacza abonenta uprzywilejowanego w połączeniu przychodzącym

     międzynarodowym. Sygnał ten powinien być interpretowany przez centralę przyjściową tak jak sygnał II-2, jednak bez możliwości dokonywania identyfikacji numeru abonenta wywołującego.

17.Sygnał II-10 oznacza telefonistkę z prawem interwencji w ruchu przychodzącym

     międzynarodowym. Sygnał ten powinien być interpretowany przez centralę

     przyjściową tak jak sygnał II-5, jednak bez możliwości dokonywania identyfikacji

     numeru abonenta wywołującego.

18.Sygnał II-11 oznacza, że połączenie jest zestawiane z aparatu samoinkasującego. Sygnał ten powinien być interpretowany tak jak sygnał II-1.

19.Sygnał II-12 oznacza, że kategoria abonenta wywołującego nie jest znana (kategoria

     nieznana). Wskazuje on również na to, że nie powinna być dokonywana identyfikacja numeru Ab.A.

20.Odebranie przez którąkolwiek ze współpracujących central sygnału kodu R2

     nieużywanego (rezerwa) lub nieprawidłowego dla danej sekwencji powinno zainicjować w tej centrali proces rozłączenia połączenia (nadanie odpowiednio-liniowego sygnału rozłączenia lub sygnału A-4).

21.W przypadku sygnałów z grupy A, takich jak A-3, A-4, A-6, nadawanych w czasie kiedy nie występuje sygnał wybierczy w przód, obowiązują następujące zależności:

-         minimalny odstęp czasu między zakończeniem cyklu współzależnej wymiany sygnałów i

początkiem nadawania sygnału impulsowego powinien wynosić co najmniej 150 ms,

-    czas trwania sygnału impulsowego powinien wynosić od 150 do 200 ms.

22.Przy pracy tandemowej centrala odbierająca i przekazująca sygnały kodu R2, wymieniane między centralą poprzedzającą i następną w łańcuchu połączeniowym, nie powinna po odbiorze pełnego numeru Ab.B nadawać sygnału zakończenia wymiany do centrali poprzedzającej. Sygnał ten powinien zostać nadany dopiero po odbiorze sygnału zakończenia wymiany do centrali następnej.

23.Gdy centrala wyjściowa (centrala wyjściowa w sygnalizacji R2) odmierza między

     kolejnymi cyframi czas kontrolny dla określenia końca wybierania, to po przekroczeniu tego czasu powinna uznać wybieranie za zakończone i kontynuować proces zestawiania połączenia, nadając jednocześnie w kierunku abonenta wywołującego sygnał  marszrutowania.

     Nadawanie sygnału marszrutowania powinno zostać powinno zostać przerwane z chwilą  zakończenia wymiany sygnałów kodu R2.

     Zwraca się uwagę, że centrala przyjściowa (centrala przyjściowa w sygnalizacji R2) po zakończeniu wymiany sygnałów kodu R2 powinna nadawać sygnał marszrutowania

     przez czas wydawania sygnałów wybierczych do współpracującej centrali z wybierakiem dekadowym.

24. Centrala wyjściowa powinna zapewniać w połączeniu międzynarodowym prawidłowy przebieg procedury odbioru numeru taryfy (nadawanego z centrali międzymiastowej lub międzynarodowej) także w przypadku, gdy nie wykorzystuje numeru taryfy do celów  zaliczania .

 

 

 

          POŁOŻENIE OPERACYJNE

    

            WARTOŚĆ

 

  af

  bf

  ab

bb

  Stan jałowy (wolne)

   1

   0

  1

  0

  Zajęcie łącza

   0    

   0

  1

  0

  Wymiana sygnalizacji rejestrowej

   0 

   0

  1

  1

  Dla R2 nie istnieje

0/1/0  

   0

  1

  1

  Dialling MF R2 Signalling

   0

   0

  1     

  1

  Oferowanie

   0

   1

  1

  1

  Rozmowa

   0

   0

  0

  1

  Zwolnienie w tył

   0

   0

  1

  1

  Zwolnienie w przód

   1

   0

 

  1

  0

  1

  1

  Blokada

   1

   0

  1

  1

  Blokada na łączu wychodzącym

   1

   1

  1

  1

 

 

Czas trwania wysyłanego impulsu (sygnału), trwa 150 ms, kiedy jest wysyłany przez centralę typu E-10.

 

 

 

 

 

 

 


               Sygnały

    Położenie operacyjne

   Bity sygnalizacyjne

 

 Czas w [ms]

 

 

 

   a

   b

   a

   b

               Seizure

 ┌┐

 

 

 

   150±10%

    Answer or re-answer

 

 

 ┌┐

 

   150±10%

             Metering

 

 

 ┌┐

 

   150±10%

          Forced release

 

 

 ┌┐

 

   600±10%

             Release

 ┌┐

 

 

 

   600±10%

        Release guard

 

 

┌┐

 

   600±10%

           Blocking                    

 

 

 

   1

 

      

       Stały

                              

                               POWRÓT